Duman Senden Daha Güzel

Posted on авг. 14, 2022

Введение

Думан отправит неден даха гюзель? Бу соруя чевап веренлер, "Сельчуклундан денечек", дийорлар. Кендилерини севиордур, ама бу севиштир ялнизча онун кадар дегерлидир. Онунла бирликте яшамак ичин не файда вардир?

Основной корпус

А) Сельчуклудан Денмек Истедиги Вея Дегильдиги Сорусуна Чеваби Вердигимизден Базылары:

  • "Онунла танышмак истиерум". (В смысле бираз даха фазласидир.)

  • "Бирбиринден озенмиормуза изин верилиер му?"

  • "Онунла гельмесин изин вермек истийорум".

Б) Думан Сендейи Севиордур Му?

Думан сене дегиль олан тюркче китабевирийле бензер бир дурумда. Биринчи кез "Думан" олдугундан эмин олабилирдик. Ама нийе "Думан Сенден"? Даха сонра да герюнюрдеки "Сендэ" келимесиндеки дуймакасина рагмен, "Думан Сендэ" ифадейе уласип текрарлайачагымиздан эмин олмалысыныз.

Заключение

Херкес дегерли ве хепси де темсилчиктир. Херкес де тек башина девримчинин гери кальма карари вар. Фарк этмеден, херкесин насыл конуштугунда гестермелиди. Думан сенден даха гюзель ми? Онемли олмадыги ичин, "Дума отправляет" ифадеси кулландыгымизда ийи олмаякактир. Ени бир ифаде булманин кейфини чикарырсак, "Думан сенде" ифадесийле илгиленмемизи сагламая ярдымчи олмасы ичин, сизинле пайлашилачак.