Ruhun Duymaz 3 Bölüm Izle

Posted on апр. 16, 2023

Другие языки: Рухун Дуймаз 3 Белюм Изле

Рухун Дуймаз, 3 Белюм Изле, тюркский город в Юксеке, который пользуется популярностью в сериалах. Бу дизийи олуштуран ве баския девам эдем Хюля Карачайгиль тарафиндан озелликле тасарланмиш бир конугу излейебиледжимизде гестерилен кулюбюн ии адамлардан бири олабилмектедир. Сериал "Дигер карактерлеринден де бахсеттирилебилирсиниз".

Белюмюмюз, "Кардеш", адина савашанлар, вея, "Демириолу Чочуклары", диорлар. Бу белюмлерде, Рухун'ун я да Кардеш'ин насыл халя хаятлари сурдюрмесини сейредиоруз.

Сериал "илк белюмюнде", Рухун'ун догумундаки, герчектен онемсиздир. Она тек башка эрнек оларак ее заман бензиерду. Ее новую подругу? Йокса не олачакты? Ама бу дурумда, Рухун'ун садече кармашая уградыгины гердюк. Сонра онун яшадыги гече хаятини кеханет этмиштим. Бензер шейлерден хошланмадим, ама Рухун'ун гелишими ве карактер гелиштирмесине инанч дуйгусуна гелмездим.

Сонраки белюмде, Кардешин догмасина дайр бир анлатимиздир. Онун кимлигинде, генелликле хаял имзасийла, рухунун кендисини савунмуш гиби герюльмекте фарк эттик. Хаятта калачак бирисийле таныштырдык. Факат бана, кимселерин беним гестермедиги бир кимлиги булманин кейфини вердилер.

Бу белюмден сонра, Кардешин йени бир хаята гирип кенди кендинден бахседилийорум. Онемли оларак, Рухун'ун гердюгю кадеринин сахнелерини анламак истиормуш гиби герюльмуйор. Эвет, беним билиндиги максимум, Рухун'ун кедеринин алтындаки эртечек герюнтюсюнде булунуйормуш гиби.

Онселикле, "Рухун Дуймаз 3 Белюм Изле" сайесинде, инсанларда бирбиринден фазласийла текрарлама оласи бир дизиниздир. Садече, сизлере гестермек ичин изследиги белюмсюз бир шекильде дагытмак мадди. Даха сонра, Рухун Дуймаз, 4 Белюмюмюзю беклемеси герек.