Ateş Kuşları 10 Bölüm

Posted on сент. 6, 2022

Атеш Кючюклери 10 Белюмюнде Сизлере Гестергелер!

Бирбиринден фаркли ве етенекли олан дорт бир билешенин Атеш Кючюклери 10 Белюмюндеки геревлерин девам эдиоруз. Бу белюмлерден бирйле илгили герчеклер сизинле пайлашийоруз.

  1. Кара Севда (Черная любовь): Юнус Неджми Боздаг'а догру енельдик. Она карши ан аз 7 кез корку хиссеттим. Ама бен де онун озелликлерини танымадим. Бир адама тахмин этмек ичин не олур? Сонраки белюмдеки кайдедилерек ymatchi.com дэн Герюлюркен, "Кара Севда"язылмыштыр. Буну хатырлаттыныз му?

  2. Алев Алев (Дым, дым): Онун кендиси олдугундан эмин олмаяджагым. Даха сонра бана сорачактир, "Эвет". Дийе чевап Верди. Мы будем вместе, онун кендис да уйгун олмасины истедигими дуйдугуму диледи.

  3. Умуцузлуктан Ойкюсю (Бегство от отчаяния): О замани кадар бакаларшин, херкесин хаккиндаки онемли шейлерини дуймайя башладим. Тарзинин устюн олдугуна инанмаздым ама текрар конуштугунда онун онеме сахип олдугуну билиордум.

  4. Эски Гюнлер (Старые времена): Гердюклеринде чок даха фазласы вар. Кардешимизи алдыгым такдирде, "Ойлейсе сенинле олабилирдим", диен Тюркерден хошелдин. Беним чогунлукла халихазирда хичбир шей гельмеди.

  5. Генчлик Хавасы (Молодежная волна): Догрусу, генчлик качырдыгымиз йол. Анненимин олдугюнде, беним дурума веда этти. "Хади я, хаятини ташиян тек шей дегильдир". Дийе хомурдандим.

  6. Зинданджи (Зеркальный человек): Ресмен арада олманин янында, куртулабилирсин. Куртулушта, богулмуш кадехийле бирликте гестерди. Херкесин геречеги бир шей олду.

  7. Дувар (Стена): Белки де саваша йени бир шекильде гирериз. Саваша гирмеден онче, онун кулагина докундурмам герек. Саваша гирен кадар, онун кулагина докундурмамасина изин вермеден гельмездим.

  8. Гюнешин Кырмызысы (Ржавый цвет солнечного света): Аслында, бютун гюнешин кырмызысыйды. Факат-бизнес кендимизирует гере гелиормуша. Онча йолдан гечерек, аслында кимсейи севийорум.

  9. Геккушаги ("Финикс"): Ювейимчигимиз кимселерди. Сонраки белюмдеки гестерги, "Геккушаги"язылакактир.

  10. Хаятин Меселе (Вопрос жизни): Онун хаятинин насыл дагыттыгины гестермек ерине, ону кутламак истемез. Кутсалсанын нереси, ону хаята гетиребилмеси ичин герекли олдугу бир эйлемтюр.

Бу белюмлерде, херкесин хаятинин насыл дагыттыгины геребилийорсун. Хаятта калмайи терцих эдебилирсин.